Behöver du hjälp?

Villkor för användning av betaltjänsten i Kivra

Gäller Fr.o.m. 2015-09-15 och tills vidare.

1. Beskrivning av betaltjänsten

Kivra erbjuder en tilläggstjänst i enlighet med punkt 5 i de allmänna villkoren som möjliggör betalningar av fakturor, kontoutdrag och avier som förmedlats till en Användares digitala brevlåda (”Betaltjänsten”). Betaltjänsten tillhandahålls av Kivra AB, org. nr. 556840-2266 med adress Vattugatan 17, 111 52 Stockholm.

Betaltjänsten består av två separata betalningar som genomförs av Kivra på uppdrag av Användaren. Den första betalningen (“Autogirodragningen”) genomförs efter att Användaren initierat betalningen med syfte att tillgängliggöra betalmedel på Kivras betaltjänstekonto. Betalningsmedel som tillgängligjorts genom Autogirodragningen används sedan för att genomföra en utbetalning till fakturautställaren (“Leverantörsbetalningen”).

Kivra genomför endast betalningar åt användare när de uttryckligen begärt det genom att följa anvisningar i tjänsten. Betalningarna skiljer sig därmed mot ett traditionellt autogiro då betalningar via Kivra måste initieras av Användaren.

2. Tillgång till betaltjänsten

Användares tillgång till Betaltjänsten medges först när (1) Kivra uppnått kundkännedom genom att Användaren fullbordat registrering enligt de registreringsalternativ som Kivra från tid till annan erbjuder, (2) efter fullbordad aktivering av betaltjänsten, inkl. lämnat medgivande till Kivra att på Användarens begäran genomför uttag från Användarens konto, enligt de aktiveringsrutiner som Kivra från tid till annan erbjuder och som beskrivs i tjänsten (3) efter Användarens betaltjänstleverantör (t ex. Bank eller Betalningsinstitute) godkänt att kontot som uppgetts i ovan nämnda aktiveringsrutiner kan användas för autogiro.

I samband med att Användaren aktiverar betaltjänsten godkänner de även de allmänna villkoren för Autogiro som tillgängligjorts i samband med aktivering av betaltjänsten.

3. Användande av Betaltjänsten

Användaren kan efter, att Kivra medgivit Användaren tillgång till Betaltjänsten, initiera en betalning i tjänsten genom att följa anvisningar i tjänsten i anslutning till den faktura som önskas betalas.

Användaren kommer vid tillfället då betalningen initieras informeras om när betalningen kommer att vara fakturautställaren tillhanda. Om betalningen initieras sent så att den inte kan vara fakturautställaren tillhanda innan fakturans förfallodagen informeras användaren om detta och uppmanas istället att välja ett annat betalsätt för att genomföra betalningen i tid.

Saknas täckning på kontot den dagen då uttag sker för att genomföra betalningen kommer betalningen inte att utföras. Kivra informerar Användaren om den misslyckade betalningen via e-post. Betalaren uppmanas att initiera betalningen på nytt eller välja ett annat betalningsalternativ.

4. Tidpunkt för mottagande av betalningsorder

En betalorder anses mottagen samma dag som Användaren initierat betalningen i tjänsten om det sker innan kl 13:00 på en bankdag annars anses betalordern mottagen nästföljande bankdag.

Tidpunkt för genomförande av betalningen

5. Autogiro dragningen

För en betalning där betalordern mottagits minst tre bankdagar innan fakturans förfallodag genomförs autogirodragningen två bank dagar före fakturans förfallodag.

För betalningar där betalordern mottagits mindre än tre bankdagar innan fakturans förfallodag genomförs autogirodragningen bankdagen efter betalordens mottagande.

6. Leverantörsbetalningen

Leverantörsbetalningen genomförs bankdagen efter att betalningsmedel tillgängliggjorts på Kivras betaltjänstekonto genom att Autogirodragning genomförts enligt ovan.

7. Tidpunkt för avbrytande av betalningsorder

En betalning kan avbrytas av Användaren innan kl 13:00 dagen innan Autogirodragningen sker. Användaren kan avbryta betalningen genom att följa anvisningar i tjänsten.

8. Kivras ansvar

Kivra ansvarar för att betalningar som initierats innan kl 13:00 tre bankdagar före fakturans förfallodatum är fakturautställaren senast på fakturans förfallodag.

Kivras ansvar är begränsat till att utföra betalningar av de fakturor som Användaren har godkänt på anvisat sätt. Kivra har inget ansvar för att återbetala belopp till Användaren för det fall Användaren avbrutit en betalningsinstruktion för sent vilket innebär att överföring av betalningsmedel har påbörjats till Kivra och/eller till betalningsmottagaren.

Kivra ansvarar ej för eventuella extra kostnader som uppkommer på grund av Användarens försenade betalningar som uppkommer på grund av oaktsamhet eller underlåtenhet att beakta transaktionstider som Betaltjänsten medför och som finns beskrivna i tjänsten.

9. Användarens Ansvar

Betalningsinformationen som används i Betaltjänsten tillhandahålls av fakturautställaren, Användaren bär ansvaret för och är skyldig att granska och kontrollera betalningsinformationen i de fakturor som förmedlas till Användarens Digitala Brevlåda. Användaren bär ansvaret för att de betalningsinstruktioner som Användaren godkänner i Betaltjänsten är korrekta.

Vid användning av Betaltjänsten är Användaren skyldig att följa de anvisningar för bland annat betalningstransaktioner och avbrytande av betalningar som vid var tid finns tillgängliga i Tjänsten. Användaren är vid användning av Betaltjänsten ansvarig för att betalningar kommer betalningsmottagaren tillhanda inom avtalad tid genom att beakta den vid var tid gällande transaktionstiden som Betaltjänsten medför och som beskrivs i Tjänsten.

Användaren ansvarar för att det finns täckning på kontot vid den tidpunkten då uttag för genomförande av betalning sker. Saknas täckning på kontot den dagen då Autogirodragningen sker kommer betalningen inte att utföras. Betalaren uppmanas då att välja ett annat betalningsalternativ för att genomföra sin betalning inom den avtalade kredittiden.

Användare som är en person i politiskt utsatt ställning enligt definitionen i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är skyldig att informera Kivra om detta enligt de anvisningar som vid var tid finns tillgängliga i Tjänsten innan användaren börjar nyttja Betaltjänsten.

Användarens inloggningsuppgifter till Kivra är att anses som betalinstrument för Betaltjänsten i Kivra. Om en Användare misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart ändra dessa. Om Användaren misstänker att informationen otillbörligt använts för att genomföra betalningar i betaltjänsten eller att det finns risk för detta är Användaren skyldig att informera Kivra genom att kontakta Kivra kundtjänst.

10. Kontroller och missbruk av betaltjänsten

Kivra utför kontroller av Användare av Betaltjänsten i enlighet med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och kan med anledning av detta hindra Användaren tillträde till Betaltjänsten.

Kivra anmäler alla misstankar om att Användare nyttjar Betaltjänsten på olagligt sätt till behörig myndighet. Kivra har även rätt att avsluta tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Kivra får kännedom om eller har anledning att misstänka att Användaren är nyttjar betaltjänsten för olaglig verksamhet.

11. Ändring av dessa villkor för användning av Betaltjänsten i Kivra

Kivra förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa villkor. Villkorsändringar ska meddelas Användare via Tjänsten senast en (2) månader innan ändringen träder i kraft. Kivra har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!