Behöver du hjälp?

Villkor för Kivras signeringstjänst

Gäller Fr.o.m. 2016-02-18 och tills vidare.

1. Allmänt om tjänsten

 1. Kivra Sverige AB (”Kivra”/”Vi”/”Oss”), org. nr 5569173544 tillhandahåller en möjlighet för dig som befintlig användare hos Kivra (”Användaren”/”Du”/”Dig”) att genom en särskild funktion och tjänst i Kivra kunna signera avtal, bekräftelser, kvittenser, överenskommelser, fullmakter och andra dokument (”Dokument”) digitalt genom underskrift med Mobilt BankID (”Signeringstjänsten”).

 2. Signeringstjänsten tillhandahålls i inloggat läge i din digitala brevlåda hos Kivra.

 3. För att använda Signeringstjänsten krävs inloggning till ditt konto hos Kivra samt Mobilt BankID.

 4. Dessa villkor (”Villkoren”) gäller i tillägg till Kivras Allmänna Villkor för Användare som du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra. Villkoren gäller när du använder Signeringstjänsten såsom när du skapar och signerar Dokument.

 5. Innan du som Användare kan börja använda Signeringstjänsten ska du ta del av och acceptera dessa Villkor.

 6. Användare förbinder sig att följa Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar via Signeringstjänsten.

 7. Användaren förbinder sig att följa de krav som utfärdaren av Mobilt BankID ställer, vilket exempelvis innebär att skydda sitt Mobila BankID och tillhörande lösenord.

 8. Vilka funktioner som från tid till annan kan utnyttjas via Signeringstjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Kivra förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Signeringstjänstens utformning, tekniska funktioner, system och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för Signeringstjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning tid vid tillfället för Användarens ingående av detta avtal för användning av Signeringstjänsten.

2. Signeringstjänstens användning

 1. För att signera ett Dokument med Signeringstjänsten krävs som ett första steg att en Användare följer de vid var tid gällande instruktionerna för att skapa ett nytt signerbart dokument (”Signeringsärende”). Som ett led i skapandet av ett Signeringsärende ingår att den Användare som skapar ärendet ska ange de uppgifter som vid var tid efterfrågas i Signeringstjänsten avseende den/de individ/er som ska signera Dokumentet digitalt via Kivras Signeringstjänst (”Signatörer”). Sådana uppgifter kan vara, men är inte begränsat till, personnummer, epost och telefonnummer.

 2. När Signeringsärendet skapats tillgängliggörs det Dokument som Användaren laddat upp i Signeringsärendet för de Signatörer som Användaren uppgivit att de ska signera Dokumentet i Signeringsärendet.

 3. För en Signatör som är Användare i Kivra tillgängliggörs Dokumentet i inkorgen för Användarens Kivra och Användaren notifieras med Kivras vanliga medel för notifiering vid ny försändelse såsom notifikation, e-post och sms.

 4. För Signatör som inte är Användare i Kivra vid tidpunkten för Signeringsärendets skapande skickas inbjudan till angivna kontaktuppgifter om att skapa ett konto hos Kivra för att där kunna ta del av och signera Dokumentet digitalt. Detta dock förutsatt att den Användare som skapade Signeringsärendet har angivit korrekta kontaktuppgifter till Signatören. Om inbjuden Signatör ej skapar konto hos Kivra kan Dokumentet ej signeras av denne genom Signeringstjänsten.

 5. Signatör som notifieras om att denne har ett Dokument tillgängligt för signering i Kivras Signeringstjänst kan logga in på sitt konto i Kivra och där ta del av samt signera Dokumentet genom att följa de vid var tid gällande instruktionerna för signering. Signering sker med Signatörens Mobila BankID.

 6. När samtliga Signatörer signerat ett Dokument genom Signeringstjänsten och Dokumentets färdigställande har bekräftats av Signeringstjänsten blir Signatörerna förpliktigade och berättigade i enlighet med eventuella överenskommelser i Dokumentet. Kivra är dock aldrig ansvarigt för och kan heller inte övervaka huruvida Signatörerna följer sina eventuella förpliktelser i de signerade Dokumenten.

 7. Om behov uppstår för Signatörerna av bevis gällande Dokumentets signering kan Signatör ta del av och vid behov skriva ut Dokumentet samt den signeringslogg som finns tillgänglig i Signeringstjänsten. Signeringsloggen innehåller kryptografisk information som kan användas för att säkerställa det signerade Dokumentets integritet och validera digitala signaturer.

 8. Om tvist uppkommer mellan Signatörerna med anledning av ett Dokument som har skapats genom Signeringstjänsten har Kivra inget ansvar eller skyldighet med avseende på sådan eventuell oenighet. Kivras kundtjänst finns dock tillgänglig som vanligt för att hjälpa Signatörerna med inloggning till Kivra, att hitta och signera Dokument samt i övrigt använda sig av de funktioner som finns tillgängliga genom Signeringstjänsten och Kivras övriga tjänster.

3. Priser och avgifter

 1. Gällande pris för Signeringstjänsten är det pris som vid var tid framgår av den information som tillhandahålls dig i samband med att du ingår avtal med oss om att använda Signeringstjänsten.

 2. För kommunikations- och abonnemangsavgifter samt eventuella andra kostnader för nödvändig utrustning ansvarar Användaren själv.

4. Databehandling

 1. All behandling av personuppgifter inom ramen för Signeringstjänsten sker i enlighet med Kivras dataskyddspolicy.

 2. Utöver sådan information och personuppgifter som du delgivit Kivra i samband med din registrering av din digitala brevlåda hos Kivra och som du delger oss vid din användning av Signeringstjänsten samlar Kivra även in och sparar information om Användares kommunikation genom och beteende i Signeringstjänsten samt annan identifierande information som exempelvis IP-adress, och digitala fingeravtryck. Samtliga dessa uppgifter samlas in och behandlas av Kivra i syfte att identifiera Användaren, kontrollera att Användarens Mobila BankID och digitala signatur är äkta, kommunicera med de Användare som är inblandade i ett visst signeringsärende samt tillhandahålla och administrera Signeringstjänsten till Användaren i enlighet med Kivras avtal med Användaren.

 3. En viktig förutsättning för att Kivra ska kunna tillhandahålla Signeringstjänsten är att Kivra kan kommunicera med och delge relevant information till de individer som är Signatörer i ett visst Signeringsärende. Kivra kommer att delge information till de Signatörer som är angivna för ett visst Signeringsärende i den utsträckning det behövs för att dessa ska kunna (1) ta del av och granska Dokumentet, (2) ta del av uppgift om eventuella andra Signatörers identitet och status för dessas signering av Dokumentet, (3) hållas uppdaterade om Dokumentets status såsom om det signerats eller inte signerats samt (4) kunna överblicka och administrera Signeringsärendet och ta del av signeringsloggen.

 4. Dokument mottagna i Kivra oavsett om de är signerade eller ej lagras på uppdrag av Användaren och raderas först när Kivra genom funktionalitet i tjänsten fått order från Användaren om att radera Dokumentet. Dokument och tillhörande data raderas permanent först efter 45 dagar från att order om att radering ska ske mottagits. Signeringsdata för ett signerat Dokument lagras av Kivra även efter det att ett Dokument raderats i syfte att för det fall behov uppstår för en Användare eller en Signatör att kunna framställa bevismaterial om Dokument som signerats via Signeringstjänsten. Behörig att begära sådan bevisdata från Kivra är de Signatörer som är part i det aktuella Signeringsärendet.

 5. Radering av ett Dokument återspeglas endast för den Användare som beordrat radering i sitt konto hos Kivra och inte för eventuella övriga Signatörer av Dokumentet. Således raderas ett Dokument fullständigt först då alla Signatörer enskilt raderat Dokumentet.

5. Användarens ansvar

 1. Användare som skapar ett Signeringsärende och där anger personnummer för relevanta Signatörer ansvarar för att kontrollera att dessa är behöriga att ta emot och signera det aktuella Dokumentet digitalt i Kivra.

 2. Användare som skapar ett Signeringsärende intygar särskilt att mottagande Signatör/er har tackat ja (på förhand) till att ta emot det aktuella Dokumentet digitalt i Kivra i syfte att Dokumentet ska kunna signeras av Signatören med Kivras Signeringstjänst.

 3. Användare ansvarar för riktigheten i den information som Användaren lämnar i samband med skapandet av ett nytt Signeringsärende och användande av Signeringstjänsten inklusive eventuella tilläggstjänster.

 4. Användare ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina kontaktuppgifter i Kivra så att dessa är korrekta. Kivra ansvar inte för eventuella besvär eller skador som uppkommer på grund av att Användare har lämnat felaktig information vid sin Användning av Signeringstjänsten och Kivras övriga tjänster.

 5. Användaren intygar att denne inte kommer att använda Signeringstjänsten för illegala syften, för att störa Signeringstjänsten eller för att lagra/sprida innehåll som bryter mot integritetsskydd, upphovsrätt eller annan äganderätt som tillkommer tredje part, eller för syften som av Kivra kan uppfattas som olagliga, obscena, kränkande, förolämpande, hotfulla, vulgära eller på andra sätt klandervärda.

 6. Det är Användarens ansvar att ta till sig och utvärdera korrektheten, fullständigheten och användbarheten i Dokument, instruktioner och annan information som Användaren tar del av i samband med sin användning av Signeringstjänsten.

6. Ansvarsbegränsning

 1. Varken Kivra eller dess samarbetspartners har något ansvar för innehållet i eller konsekvenserna av de Dokument som Användare laddar upp i och signerar i Signeringstjänsten.

 2. Inga instruktioner eller information från Kivras sida i samband med din användning av Signeringstjänsten ska tolkas som juridisk rådgivning. Kivra frånsäger sig allt ansvar för att säkerställa att Dokument som signerats genom Signeringstjänsten är giltiga eller tvingande enligt lagstiftningen i ett visst land, stat eller annan jurisdiktion. Om du som Användare önskar kontrollera giltigheten eller verkställbarheten av något Dokument som du planerar att signera eller redan har signerat genom Signeringstjänsten bör kontakta behörig jurist med relevant sakkunskap.

7. Avstängning av Signeringstjänsten

 1. Kivra har rätt att stänga av Signeringstjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp avtalet för Användarens användning av Kivras Tjänster med omedelbar verkan om Användaren har åsidosatt allmänna villkor, instruktioner eller överenskommelser som gäller för signeringstjänsten eller för Kivras Tjänster i övrigt. Om brott föreligger kommer Kivra överlämna ärendet till polismyndigheten.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!