Behöver du hjälp?

Nya FAQ

Digital Post i Kivra

stryka denna med tabellen Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som behandlas inom ramen för din relation till Kivra används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Kivras tjänster. Du kan direkt eller indirekt komma att delge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för en digital brevlåda hos Kivra, när du väljer att genomföra en betalning via Kivras betaltjänst, signera via Kivras signeringstjänst, när du kontaktar vår support och när du i övrigt använder Kivras tjänster. Allt detta tydliggörs i tabellen nedan där “källa” står för varifrån informationen kommer och “tjänst” tydliggör vilka av Kivras tjänster som informationen är nödvändig för. Enligt dataskyddslagstiftningen måste Kivra även kunna beskriva för vilka ändamål en viss uppgift behandlas och vilken som är den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen, se vidare nedan.

Kivra behandlar även personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde till avsändare och kvittoutställare, bl.a. i syfte att kunna förmedla E-försändelser och Digitala Kvitton till dig. Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas i dessa fall hänvisar vi dig till den avsändare eller kvittoutställare som är ansvarig för den aktuella behandlingen. Allmän information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att kreditupplysningsbyråerna skickar kreditupplysningskopior hittar du här.

Under de olika rubrikerna i följande tabell beskrivs vilka av dina personuppgifter som behandlas för vilka ändamål i förhållande till de av Kivras tjänster som du använder.

Tabellen hittar du här.

Personuppgift Källa Tjänst Ändamål Rättslig grund
Personnummer Användaren själv Digital brevlåda samt dina eventuella tilläggstjänster (Betalning och/eller Signering) Ditt personnummer behandlas av Kivra för att på ett säkert sätt kunna identifiera att du är korrekt mottagare av meddelanden från avsändare. Ditt personnummer behandlas även för säker identifiering i syfte att Kivra ska kunna meddela en avsändare huruvida du kan motta försändelser från den specifika avsändaren i Kivra.

För de fall ovan beskriven behandling visar att du kan motta försändelser från den aktuella avsändaren kommer Kivra att meddela dig att avsändaren ifråga kommer att börja skicka E-försändelser till din Kivra.

Ditt personnummer behandlas även för säker identifiering i syfte att Kivra ska kunna ge dig support när du vänder dig till Kivras kundtjänst.

Kivra kan även komma att kontrollera ditt personnummer mot Statens personadressregister (SPAR) i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.
Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster).

Intresseavvägning (motiveras av att Kivra har ett starkt intresse av att informera dig om att du kan komma att få försändelser från en ny avsändare till din Kivra).

Kivras rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen att personuppgifter som behandlas ska vara korrekta samt intresseavvägning (motiveras av att Kivra har ett starkt intresse och behov av att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta).
E-postadress Användaren själv Digital brevlåda samt dina eventuella tilläggstjänster (Betalning och/eller Signering) Din e-postadress behandlas för att Kivra ska kunna skicka meddelanden till dig om att en ny E-försändelse finns tillgänglig i din digitala brevlåda samt för att skicka information till dig gällande de av Kivras tjänster som du använder. Det är nödvändigt utifrån ett säkerhetsperspektiv för Kivra att få tillgång både till din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att i möjligaste mån garantera att du informeras om att du har fått en ny E-försändelse till din Kivra.

E-postadressen används även för att kunna skicka information till dig såsom när nya avsändare börjar skicka E-försändelser i Kivra (dessa nyhetsutskick kan du välja att tacka nej till genom att du meddelar Kivra eller avregistrerar dig genom länken i utskicket).
Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster).

Intresseavvägning (motiveras av att Kivra har ett starkt intresse av att informera dig om nyheter med Kivras tjänster såsom att du kan komma att få försändelser från en ny avsändare till din Kivra)
Mobiltelefonnummer Användaren själv Digital brevlåda samt dina eventuella tilläggstjänster (Betalning och/eller Signering) Ditt mobiltelefonnummer behandlas för att Kivra ska kunna skicka meddelanden till dig om att en ny försändelse finns tillgänglig i din digitala brevlåda samt för att skicka information till dig gällande de av Kivras tjänster som du använder. Det är nödvändigt utifrån ett säkerhetsperspektiv för Kivra att få tillgång både till ditt mobiltelefonnummer och din e-postadress för att i möjligaste mån garantera att du informeras om att du har fått en ny E-försändelse till din Kivra. Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster)
Namn Användaren själv Digital brevlåda samt dina eventuella tilläggstjänster (Betalning och/eller Signering) Ditt namn behandlas för att vi ska kunna göra Kivras tjänster mer personliga för dig såsom att kunna skriva ”Hej X” i kommunikation till dig samt för att höja säkerheten i tjänsten, t.ex. för genomförande av kontrollfrågor och andra säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är du.

Kivra kan komma att uppdatera dina namnuppgifter efter kontroll mot Statens personadressregister (SPAR) enligt ovan i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.
Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster).

Kivras rättsliga skyldighet enligt dataskyddslagstiftningen att personuppgifter som behandlas ska vara korrekta samt intresseavvägning (motiveras av att Kivra har ett starkt intresse och behov av att personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta)
IP-adress Kivra (vid användning av Kivras tjänster samt e-postkommunikation) Digital brevlåda samt dina eventuella tilläggstjänster (Betalning och/eller Signering) Din IP-adress, som även registreras vid utskick av e-post till dig, behandlas av Kivra för att kunna genomföra erforderliga felsökningar, motverka intrång och incidenter, för bevismaterial inom ramen för signeringstjänsten samt för Kivras produktutveckling (med avseende på säkerheten för produkterna). Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster).

Intresseavvägning (motiveras av att Kivra har ett mycket starkt intresse och behov av att motverka intrång och incidenter samt ständigt förbättra sina tjänster och göra dem säkrare för dig).
Device-ID Kivra (vid inloggning) Digital brevlåda samt dina eventuella tilläggstjänster (Betalning och/eller Signering) Ditt Device-ID behandlas av Kivra för att kunna skicka push-meddelanden till dig som nyttjar Kivras app, motverka intrång och incidenter, samt för Kivras produktutveckling (främst med avseende på säkerheten för produkterna). Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster).

Intresseavvägning (motiveras av att Kivra har ett mycket starkt intresse och behov av att säkerställa tjänsternas funktion oavsett device-typ, motverka intrång och incidenter samt ständigt förbättra sina tjänster och göra dem säkrare för dig)
Folkbokföringsadress Användaren Betalning För dig som använder betaltjänsten och är en person i utsatt politisk position (PEP) samt för dig som har en relation till en PEP såsom beskrivs i Kivras policy för PEP samlas information om folkbokföringsadress in. Syftet med detta är att Kivra ska kunna fullgöra sin riskanalys i enlighet med kraven i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För riskanalys i enlighet med den rättsliga förpliktelse som åligger Kivra enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kontonummer för autogiro Användaren Betalning För ditt användande av betaltjänsten måste Kivra behandla ditt kontonummer för autogirodragning. Detta för att kunna tillse att betalning utförs i enlighet med de betalbara försändelser som du erhåller från avsändaren och som du väljer att betala via Kivra. Ditt avtal med Kivra (Kivras allmänna villkor inkluderat särskilda villkor för Kivras tilläggstjänster)
Namn Användaren Betalning Om du använder Kivras betaltjänst är Kivra skyldigt att samköra ditt namn med vid var tid gällande sanktionslistor i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För riskanalys i enlighet med den rättsliga förpliktelse som åligger Kivra enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Skatterättslig hemvist, bosättning eller annan uppgift som Kivra kan behöva i syfte att göra en riskbedömning enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Användaren Betalning Om du använder Kivras betaltjänst är du skyldig att vid Kivras anmodan uppge skatterättslig hemvist, bosättning eller annan uppgift som Kivra kan komma att behöva i syfte att göra en riskbedömning och för att uppfylla Kivras förpliktelser i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, gällande förordningar och övrig gällande lagstiftning som berör betaltjänsten. För riskanalys i enlighet med den rättsliga förpliktelse som åligger Kivra enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!