Behöver du hjälp?

Behandlingen av personuppgifter för B2B

Avsändare, partners, potentiella avsändare mfl

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som behandlas om dig syftar till att bibehålla eller etablera en affärsrelation mellan dig och Kivra. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar e-post till oss, tar kontakt via telefon eller om du träffar någon representant från Kivra och ger denne dina kontaktuppgifter (såsom ditt visitkort). Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig genom att du uppges vara kontaktperson eller liknande i samband med att ett avtal ingås mellan Kivra och ett bolag som du tillhör. Vidare kan vi samla in viss information om dig på egen hand såsom genom sökningar efter “kontaktperson/funktion på bolag X”. Allt detta tydliggörs i tabellen nedan där “källa” står för varifrån informationen kommer. Enligt dataskyddslagstiftningen måste Kivra även kunna beskriva för vilka ändamål en viss uppgift behandlas och vilken som är den rättsliga grunden för den aktuella behandlingen, se vidare nedan.

Har du problem att läsa tabellen nedan, se pdf här.

Personuppgift Källa Ändamål Rättslig grund
namn, yrkestitel, e-postadress, mobiltelefonnummer, direktnummer/anknytning.

Andra uppgifter som du delger Kivra i e-postkorrespondens.
Du själv eller via bolaget/organisationen som du representerar inom ramen för ett ingånget avtal mellan Kivra och bolaget/organisationen eller som ett led i en dialog inför sådant eventuellt avtal. Kommunicera med dig i enlighet med avtalet eller för dialog inför ett sådant eventuellt avtalsingående.

E-postadressen används även för att kunna skicka information till dig såsom driftinformation, pressmeddelanden, nyhetsutskick, inbjudningar till evenemang m.m. (dessa nyhetsutskick kan du välja att tacka nej till genom att du meddelar Kivra eller avregistrerar dig genom länken i utskicket).

Namn och yrkestitel används också för att upprätta deltagarförteckningar för de evenemang m.m. du väljer att delta vid.
Avtalsgrund (avsändar-/samarbets-/partneravtal)

Berättigat intresse
(motiveras av att Kivra har ett starkt intresse av att hålla dig informerad om Kivras tjänster, bjuda in dig till evenemang, bibehålla en god affärsrelation med dig och organisationen som du representerar)
namn, yrkestitel, e-postadress, mobiltelefonnummer, direktnummer/anknytning

Andra uppgifter som du delger Kivra i e-postkorrespondens.
Du själv såsom när du skickar e-post till oss, tar kontakt via telefon eller om du träffar någon representant från Kivra och ger denne dina kontaktuppgifter (exempelvis ditt visitkort) Kommunicera med dig för att upprätta eller bibehålla en affärsrelation med dig eller organisationen du representerar.

E-postadressen används även för att kunna skicka information till dig såsom pressmeddelanden, nyhetsutskick, inbjudningar till evenemang m.m. (dessa nyhetsutskick kan du välja att tacka nej till genom att du meddelar Kivra eller avregistrerar dig genom länken i utskicket).

Namn och yrkestitel används också för att upprätta deltagarförteckningar för de evenemang m.m. du väljer att delta vid.
Berättigat intresse
(motiveras av att Kivra har ett starkt intresse av att kommunicera med dig, upprätta eller bibehålla en affärsrelation med dig, hålla dig informerad om Kivras tjänster och bjuda in dig till evenemang).
namn, yrkestitel, e-postadress, mobiltelefonnummer, direktnummer/anknytning Från externa källor såsom genom Kivras egna sökningar efter “kontaktperson eller funktion på bolag X” Ta kontakt med dig för att upprätta en affärsrelation med dig eller organisationen du representerar.

E-postadressen används även för att kunna skicka information till dig såsom pressmeddelanden, nyhetsutskick, inbjudningar till evenemang m.m. (dessa nyhetsutskick kan du välja att tacka nej till genom att du meddelar Kivra eller avregistrerar dig genom länken i utskicket).
Berättigat intresse
(motiveras av att Kivra har ett starkt intresse av att upprätta eller bibehålla en affärsrelation med dig eller organisationen som du representerar, hålla dig informerad om Kivras tjänster och bjuda in dig till evenemang).Var behandlas dina personuppgifter?

Kivras behandling av dina personuppgifter sker som huvudregel endast i Sverige. Det kan dock finnas vissa situationer där dina personuppgifter behandlas i annat land inom EU/EES samt i undantagsfall även i land utanför EU/EES. För det fall Kivra vid något tillfälle behöver använda en underleverantör med etablering i ett land utanför EU/EES kommer Kivra att vidta alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller på annat sätt användas för andra syften än de som vi informerar dig om i tabellen ovan.

Endast sådana personer som behöver ha tillgång har det
Kivra vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt på Kivra som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter som Kivra samarbetar med för tillhandahållande av Kivras tjänster. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs i tabellen ovan har tillgång till dina personuppgifter.


Kivras underleverantörer samt bolag i samma koncern som Kivra
Andra bolag inom samma koncern som Kivra och av Kivra anlitade underbiträden kan komma att ta del av dina personuppgifter för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Kivra är ansvarig för att all sådan eventuell behandling av dina personuppgifter som genomförs av sådan tredje part sker enligt dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som vi informerar dig om i tabellen ovan.

SPAR
Kivra kan komma att kontrollera dina personuppgifter mot Statens personadressregister (SPAR) i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.

Myndigheter (såsom Integritetsskyddsmyndigheten, polisen och Finansinspektionen)
Kivra kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Kivra har tydliga interna gallringsrutiner som innebär att personuppgifter inte sparas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål med behandlingen av personuppgifter som beskrivs i tabellen ovan.

Avtal:
Personuppgifter som behandlas med avtal som rättslig grund behandlar Kivra så länge ett sådant avtal består och därefter max ett (1) år efter det att avtalsförhållande är avslutat (eller tidigare om du ersatts av annan kontaktperson/representant eller på annat sätt meddelat att du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter). När avtalet upphör eller när vi i annat fall bestämt att dina personuppgifter inte längre ska lagras för ändamålen ovan raderas de (eller anonymiseras), förutom sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Efter att dina personuppgifter har gallrats ur enligt ovan kan således dina namn och kontaktuppgifter fortsatt förekomma i arkiverade avtal och relaterad dokumentation i de fall Kivra är skyldigt att spara sådant material enligt lag eller andra juridiska förpliktelser.

Berättigat intresse:
Efter en intresseavvägning har Kivra kommit fram till att ett sparande i max ett (1) år är rimlig tid för att uppfylla de angivna ändamålen enligt ovan för sådana uppgifter som behandlas med berättigat intresse som rättslig grund exempelvis personuppgifter om andra affärskontakter än sådana personer som är hänförliga till ett avsändar-/samarbets-/partneravtal med Kivra. Vi raderar (eller anonymiserar) dock dina personuppgifter vid en tidigare tidpunkt om du informerar oss att du ersatts av annan kontaktperson/representant för organisationen du representerar eller på annat sätt meddelar att du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress och kontonummer.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs här är:
Kivra Sverige AB (org. nr. 556917-3544)
Vattugatan 17,111 52 Stockholm, Sverige
Mail: privacy@kivra.com

Kivras dataskyddsteam & DPO?

Alla Kivras anställda har grundläggande kunskaper om dataskydd och vi har ett dedikerat dataskyddsteam som särskilt fokuserar på att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Kivra har även ett externt Dataskyddsombud (DPO) som kontrollerar att vi följer dataskyddsförordningen. Kivras DPO heter Sofia Bruno (advokat på Gro Advokatbyrå). Kivras dataskyddsteam och DPO kan nås via mail: privacy@kivra.com. Om du vill ha direktkontakt med DPO, vänligen skriv “DPO” i ämnesraden.

Vilka är dina rättigheter?

Du är alltid välkommen att kontakta Kivra per mail: privacy@kivra.com eller telefon: 077-045 70 00 vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen är gratis och du kan själv enkelt ta fram ett registerutdrag i inloggat läge i Kivra. Om du föredrar att få informationen på annat sätt kommer den skickas krypterat via e-post eller till din folkbokföringsadress utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar har vi en skyldighet att motivera det för dig.
  • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller icke-kompletta har du rätt att begära att vi korrigerar det. Enklast gör du det själv inloggad i Kivra under inställningar.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas förpliktelser för Kivra – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter (se här avsnittet angående lagring). Kivra behandlar inte dina personuppgifter med stöd av ett samtycke och du kan därför inte begära radering genom att återkalla ditt samtycke. Om du vill att dina uppgifter raderas behöver du först avsluta ditt konto hos Kivra. Kivra kommer därefter att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort, inom de tidsramar som framgår ovan. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att spärra så att de endast kan användas för sådana specifika syften.
  • Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter . Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.
  • Rätt att få ut uppgifter i maskinläsbart format. Du har rätt att få ut de personuppgifter som Kivra behandlar om dig i maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Kivra, har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan exempelvis ske om en användare av Kivra vill byta till en annan tjänst liknande Kivras.
  • Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Vart vänder du dig om du har klagomål?

Om du anser att Kivra behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss genom att skriva till privacy@kivra.com. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!